Anubi – Ozirio Adventas Lyrics

Anubi – Ozirio Adventas Lyrics

Tu, kurs mëgsti mënulá naktá,
Garbinti
Savy tamsos blogá
Ten, kur kiekvienà…
Kiekvienà naktá koðmaras
Tai ðviesos maiðto pabaiga
Adventas Ozirio
Pradþia Ðëtono judesio
Tai nëra letargo sapnas
Nebus melo inicialas
Setas èia karalius
Ozirio sukapoti gabalai
Susigërë þemëj kaip lietaus laðai
Ir tamsa jo ryto saulei
Dulkëtas jo ten sostas laukia.

Share:

RELATED LYRICS